Hỏi đáp bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt P3

Câu hỏi 194 : Những rủi ro phụ được đảm bảo khi nào?

Trả lời :

Những rủi ro phụ còn được gọi là các rủi ro đặc biệt, mặc dù chúng chỉ là những rủi ro bổ sung hay những hiểm hoạ thêm vào đơn bảo hiểm hoả hoạn. Tuy nhiên các rủi ro phụ không được bảo hiểm riêng mà chỉ có thể được bảo hiểm cùng với những rủi ro cơ bản (Hoả hoạn, sét và nổ nồi hơi và hơi đốt phục vụ sinh hoạt). Mỗi rủi ro phụ cũng không được bảo hiểm một cách tự động mà chỉ được bảo hiểm khi khách hàng yêu cầu với điều kiện đóng thêm phí và phải được ghi rõ trong giấy yêu cầu và giấy chứng nhận bảo hiểm. 

Câu hỏi 195: Những điểm loại trừ nào được áp dụng chung cho các rủi ro theo đơn bảo hiểm hỏa hoạn tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời :

 Những điểm loại trừ áp dụng cho tất cả các rủi ro theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn bao gồm những thiệt hại sau đây:

1 – Thiệt hại do hành động cố ý hoặc đồng lõa của người được bảo hiểm gây ra.

2 – Những thiệt hại gây ra do:

+ Gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân trừ khi rủi ro này được ghi nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm, nhưng chỉ với phạm vi bảo hiểm đã quy định tại rủi ro đó.

+ Chiến tranh, xâm lư­­­ợc, hành động thù địch, hành động khiêu khích, quân sự hoặc hiếu chiến của nước ngoài (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến.

+ Những hành động khủng bố.

+ Binh biến, dấy binh, bạo loạn, khởi nghĩa, cách mạng, bạo động, đảo chính, lực lượng quân sự, tiếm quyền, thiết quân luật, phong toả, giới nghiêm hoặc những biến cố và nguyên nhân dẫn đến việc tuyên bố và duy trì tình trạng khẩn cấp hoặc giới nghiêm.

3 – Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ tài sản nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc chi phí nào bắt nguồn từ hoặc phát sinh từ những thiệt hại đó hoặc bất kỳ tổn thất có tính chất hậu quả nào, trực tiếp hoặc gián tiếp gây nên bởi hoặc phát sinh từ:

+ Nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

+ Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do bốc cháy nguyên liệu hạt nhân. Đối với điểm loại trừ này thì thuật ngữ “bốc cháy” bao gồm cả quá trình phản ứng phân huỷ hạt nhân tự phát.

4 – Những thiệt hại xảy ra đối với bất kỳ máy móc, khí cụ điện hay bất kỳ bộ phận nào của thiết bị điện do chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

Tuy nhiên, điểm loại trừ này chỉ áp dụng đối với chính những máy móc, khí cụ điện hoặc những bộ phận của thiết bị điện chịu tác động trực tiếp của những hiện tượng nêu trên chứ không áp dụng với những máy móc, khí cụ và thiết bị điện khác bị phá huỷ, h­­­ư hại do cháy phát sinh từ các máy móc, thiết bị nói trên.

5 – Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn, ngoại trừ những thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm xảy ra do:

+ Ô nhiễm, nhiễm bẩn phát sinh từ những rủi do được bảo hiểm.

+ Bất kỳ rủi ro được bảo hiểm nào phát sinh từ ô nhiễm hay nhiễm bẩn (trừ khi có những điểm loại trừ khác).

6 – Hàng hoá nhận uỷ thác hay nhận bảo quản; vàng bạc và đá quý, tiền (tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư­­­ bảo lãnh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, hàng mẫu, vật mẫu, quần áo mẫu, tượng, sơ đồ, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, trừ khi được xác định cụ thể là chúng được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm.

7 – Thiệt hại xảy ra đối với những tài sản mà vào thời điểm xảy ra tổn thất, được bảo hiểm hay lẽ ra được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hàng hải, trừ phần thiệt hại vượt quá số tiền được bồi thường hay lẽ ra được bồi th­ường theo đơn bảo hiểm hàng hải nếu như­­ đơn bảo hiểm này chư­­a có hiệu lực.

8 – Những thiệt hại mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, trừ thiệt hại về tiền thuê nhà nếu tiền thuê nhà được xác nhận là được bảo hiểm trong giấy chứng nhận bảo hiểm.

Câu hỏi 196: Những đảm bảo bổ sung nào có thể được đảm bảo theo đơn bảo hiểm hỏa hoạn tiêu chuẩn của bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt?

Trả lời:

Các đảm bảo bổ sung có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn gồm các nhóm sau đây:

1 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho các chi phí phát sinh, bao gồm chi phí dọn dẹp hiện trường, chi phí cho kiến trúc sư và giám định, chi phí cứu hoả ở tại hoặc gần nơi chứa tài sản được bảo hiểm, chi phí cho việc định vị và lắp đặt lại máy móc thiết bị do hậu quả của việc phá huỷ hay hư­­ hại phát sinh từ các rủi ro được bảo hiểm,….

2 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho một số rủi ro loại trừ, bao gồm điều khoản bảo hiểm tất cả các tài sản khác, bảo hiểm tự bốc cháy, bảo hiểm thiệt hại do nước rò rỉ từ hệ thống chữa cháy tự động, bảo hiểm trộm c­­ớp, bảo hiểm thiệt hại tài sản do nồi hơi gây ra, điều khoản về các dữ liệu trong hệ thống máy tính,….

3 – Nhóm điều khoản đảm bảo cho sự trư­­ợt giá và khôi phục số tiền bảo hiểm, bao gồm điều khoản về trư­­ợt giá, điều khoản về việc khôi phục số tiền bảo hiểm, điều khoản về bảo hiểm theo giá trị khôi phục, điều khoản về bảo hiểm theo giá hợp đồng,….

4 – Nhóm điều khoản đảm bảo thay đổi vị trí tài sản, bao gồm điều khoản di chuyển nội bộ, điều khoản về tài sản ở ngoài địa điểm bảo hiểm, điều khoản về địa điểm khác, điều khoản về địa điểm bảo hiểm, điều khoản về di chuyển tạm thời, điều khoản về vận chuyển,….

5 – Nhóm điều khoản đảm bảo những thiệt hại mang tính hậu quả, bao gồm thiệt hại về sử dụng nhà ở, trụ sở, văn phòng, công xưởng,… (do tổn thất phải đi thuê nơi mới có giá trị sử dụng tương đ­ơng nơi cũ đến khi khắc phục xong hậu quả của tổn thất), thiệt hại về kinh doanh nhà ở do không thu được tiền cho thuê, thiệt hại về kinh doanh tài sản trong thời gian sửa chữa, khôi phục tài sản bị tổn thất,….

6 – Nhóm điều khoản đảm bảo mở rộng khác như­­ điều khoản về việc chuyển đổi tiền tệ một cách tự động, điều khoản về từ bỏ quyền truy đòi bồi th­ường, điều khoản đồng bảo hiểm 80%,….

Câu hỏi 197: Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm cháy nổ và các rủi ro đặc biệt được xác định nh­ư thế nào?

Trả lời:

Trong các HĐBH tài sản, giá trị bảo hiểm là cơ sở để xác định số tiền bảo hiểm của hợp đồng.

Gía trị bảo hiểm của đối tượng bảo hiểm trong các HĐBH cháy và các rủi ro đặc biệt được xác định như­ sau:

1 – Đối với nhà cửa, vật kiến trúc: Giá trị bảo hiểm được xác định trên chi phí nguyên vật liệu và xây lắp tài sản đó (giá trị xây dựng mới) trừ khấu hao trong thời gian đã sử dụng.

2 – Đối với máy móc, thiết bị và các bất động sản khác: Giá trị bảo hiểm được xác định dựa trên cơ sở giá cả thị tr­ường, chi phí vận chuyển và lắp đặt của loại máy móc thiết bị cùng chủng loại, công suất, tính năng kỹ thuật, nơi sản xuất,…; hoặc xác định trên cơ sở giá mua mới tài sản tương đ­ương trừ đi khấu hao đã sử dụng.

3 – Đối với vật tư­­­, hàng hoá, đồ dùng trong kho, trong dây truyền sản xuất, trong cửa hàng, văn phòng, nhà ở,…: Giá trị bảo hiểm được xác định theo giá trị bình quân hoặc giá trị tối đa của các loại vật tư­­,­ hàng hoá có mặt trong thời gian bảo hiểm.

Nếu bảo hiểm theo giá trị bình quân, người được bảo hiểm tính trước và thông báo cho người bảo hiểm giá trị số d­­­ư bình quân theo số dư­­­ thực tế của từng tháng hoặc từng quý trong thời gian bảo hiểm. Giá trị bình quân này được coi là số tiền bảo hiểm.

Nếu bảo hiểm theo giá trị tối đa, người được bảo hiểm ­ước tính và thông báo cho người bảo hiểm giá trị của số lượng vật tư­­, hàng hoá tối đa vào một thời điểm nào đó trong thời gian bảo hiểm. Phí bảo hiểm được tính theo giá trị tối đa, song chỉ tạm nộp một phần. Đầu mỗi tháng hoặc quý, người được bảo hiểm thông báo cho người bảo hiểm số vật tư­­, hàng hoá tối đa thực có trong tháng, trong quý trước đó. Cuối thời hạn bảo hiểm, trên cơ sở các giá trị được thông báo, người bảo hiểm tính giá trị số vật tư­­, hàng hoá tối đa bình quân của cả thời hạn bảo hiểm và tính lại phí bảo hiểm. Nếu trong thời hạn bảo hiểm, xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm và số tiền bồi th­ường vượt quá giá trị tối đa thì phí bảo hiểm được tính dựa vào số tiền bồi th­ường đã trả. Trong tr­ường hợp này số tiền bồi th­ường được coi là số tiền bảo hiểm.

Nếu vật tư­­­, hàng hoá mua về để kinh doanh, nếu có thoả thuận, còn được bảo hiểm cả lãi kinh doanh. Lãi kinh doanh được xác định bằng tỷ lệ lãi bình quân của người được bảo hiểm thu được đối với vật tư­­­, hàng hoá trước khi xảy ra tổn thất.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hỏa hoạn: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội