ĐHCĐ BVH lên kế hoạch lợi nhuân 980 tỷ đồng năm 2015

Sáng nay (17/4/2015), Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tổ chức đồng thời 2 đại hội là ĐHCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. 

Đến hơn 10h Tập đoàn mới hoàn tất họp ĐHĐCĐ bất thường theo đúng kế hoạch để bước vào phiên họp ĐHĐCĐ thường niên. Với chương trình dày đặc của 2 đại hội, ông Đào Đình Thi, Chủ tịch HĐQT BVH nói: “Dự kiến đại hội lần này sẽ kéo dài quá trưa nên mong cổ đông thông cảm”.

Với riêng chương trình ĐHCĐ bất thường, Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bổ sung thành viên BKS. Cuối cùng, đại hội đã thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT theo đúng đề xuất của Bộ Tài chính.

Theo đó, thành viên HĐQT bao gồm: bà Thân Hiền Anh, ông Phan Kim Bằng, ông Đậu Minh Lâm, ông Nguyễn Quang Phi và ông Đào Đình Thi. Trong đó, oong Đào Đình Thi đã được HĐQT thống nhất bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

Ngoài ra, bà Phí Thị Quỳnh Nga được bầu vào Ban kiểm soát Tập đoàn.

Tại đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2015 với tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lần lượt đạt 1.316 tỷ đồng và 980 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến năm 2015 được đưa ra ở mức 10%.

Về kết quả kinh doanh năm 2014, Tập đoàn cũng báo cáo cổ đông kết quả tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2013, trong đó doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, chiếm 73,9% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2014 đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.

Trong đó, mảng bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2014 với mức tăng trưởng 27% so với năm 2013, doanh thu đạt hơn 10.765 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm 2013.

Còn mảng bảo hiểm phi nhân thọ tại Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng.

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội (theo tinnhanhchungkhoan.vn)