BẢO HIỂM TÀU THỦY

Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tàu thủy nội địa sau: – BH thân tầu biển – BH trách nhiệm chủ tầu biển – BH Thân tàu sông – BH TNDS tàu sông – BH trách nhiệm chủ đóng tàu

Bảo Hiểm Bảo Việt hiện đang cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tàu cá sau:

– BH Thân tàu cá – BH TNDS tàu cá – BH tầu khác

________________________________