Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam P4

CHƯƠNG VI. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC

BẢO HIỂM KHI XẢY RA TỔN THẤT

Điều 13: Trường hợp xảy ra tổn thất cho hàng hóa thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa như trong điều 3 và 4, người được bảo hiểm hàng hóa vận chuyển hay người làm  công cho họ hoặc đại diện của họ phải:

a) Khai báo ngay với cơ quan chức trách địa phương để xử lý và lập biên bản theo luật lệ hiện hành.

b) Thông báo ngay cho người bảo hiểm hay đại diện của họ tại địa phương gần nhất đến giám định trong thời gian sớm nhất.

c) Phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết để cứu chữa và bảo quản hàng hóa nhằm hạn chế tổn thất.

d) Làm các thủ tục cần thiết để bảo lưu quyền đòi bồi thường đối với người chuyên chở hay người thứ ba khác có trách nhiệm đối với tổn thất, mất mát hàng hóa trong tai nạn ấy.

Người bảo hiềm hàng hóa có quyền từ chối giải quyết bồi thường một phần hay toàn bộ tổn thất nếu người được bảo hiểm không thi hành đầy đủ những nghĩa vụ trên.

Điều 14: Để đòi bồi thường, người khiếu nại phải có quyền lợi trong đối tượng được bảo hiểm vào thời gian xảy ra tổn thất đồng thời người khiếu nại đã thực sự chịu tổn thất thực tế đó.

Khi khiếu nại người bảo hiểm hàng hóa vận chuyển về những mất mát hư hỏng thuộc trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm, người được bảo hiểm cần nộp đủ Những giấy tờ sau:

1 . Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa.

2. Bản chính hợp đồng vận chuyển, giấy vận chuyển hàng hóa do chủ phương tiện cấp.

3. Hóa đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hóa, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hóa.

4. Biên bản giám định hàng tổn thất do Bảo Việt hoặc người được Bảo Việt chỉ định cấp có ghi rõ mức độ tổn thất.

5. Biên bản điều tra tai nạn của cơ quan chức trách địa phương trong trường hợp phương tiện vận chuyển bị đắm, lật, đâm va. v.v…

6. Văn bản khiếu nại người chuyên chở hay người thứ ba khác về trách nhiệm đối với tổn thất do họ gây ra.

7. Thư đòi bồi thường.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội