Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam P3

CHƯƠNG V. THỦ TỤC BẢO HIỂM,

SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ GIÁ TRỊ BẢO HIỂM

Điều 9:

1 . Khi có nhu cầu bảo hiểm hàng hóa, người có nhu cầu phải làm giấy yêu cầu trong đó ghi rõ:

a) Tên nguời được bảo hiểm.

b) Tên hàng hóa, loại bao bì, cách đóng gói và ký mã hiệu của hàng hóa được bảo hiểm.

c) Trọng lượng, số lượng hàng hóa và giá trị hàng hóa được bảo hiểm.

d) Hành trình vận chuyển (nơi đi – nơi đến và nơi chuyển tải nếu có).

đ) Tên chủ phương tiện, loại phương tiện và số đăng ký của các phương tiện vận tải đó.

e) Ngày, tháng phương tiện vận chuyển khởi hành và dự kiến ngày đến.

2. Người bảo hiểm hàng hóa sẽ căn cứ vào giấy yêu cầu bảo hiểm để cấp “Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa”.

3. Người được bảo hiểm hàng hóa vận chuyển phải thanh toán phí bảo hiểm cho người bảo hiểm ngay khi nhận được giấy chứng nhận bảo hiểm. Người bảo hiểm chỉ bồi thường khi đã nhận được phí bảo hiểm trước khi tổn thất xảy ra (trừ khi có thỏa thuận khác).

4. Nếu sau khi hợp đồng bảo hiểm hàng hóa vận chuyển được ký kết mà có bất kỳ thay đổi nào về những thông tin đã cung cấp liên quan đến lô hàng được bảo hiểm thì người được bảo hiểm có trách nhiệm thông báo cho người bảo hiểm biết ngay khi họ được biết sự thay đổi dó.

Khi nhận được thông báo này, người bảo hiểm sẽ cấp giấy sửa đổi bổ sung và có thể yêu cầu người được bảo hiểm trả thêm phí bảo hiểm.

Điều 10: Nếu người được bảo hiểm khai báo sai hoặc giấu giếm những điểm đề ra trong giấy yêu cầu bảo hiểm hay những sự việc thay đổi đã được thông báo cho người bảo hiểm, thì người bảo hiểm được miễn trách nhiệm đã qui định trong hợp đồng bảo hiểm mà vẫn có quyền nhận phí bảo hiểm.

Điều 11: Giấy chứng nhận bảo hiểm hàng hóa vận chuyển có thể được chuyển nhượng cho một người khác sau khi người được bảo hiểm hay đại diện có thẩm quyền của họ ký ở mặt sau giấy chứng nhận bảo hiểm.

Điều 12: Số tiền bảo hiểm của hàng hóa được bảo hiểm phải là giá trị của hàng hóa do người được bảo hiểm kê khai phù hợp với giá thị trường. Nếu người được bảo hiểm không khai báo được số tiền bảo hiểm thì có thể áp dụng cách tính giá trị bảo hiểm như sau: Giá trị bảo hiểm bao gồm giá tiền hàng ghi trên hóa dơn (hoặc giá hàng thực tế tại nơi gửi hàng nếu không có hóa đơn) cộng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.

Trừ khi có thỏa thuận khác, người được bảo hiểm có thể tính gộp cả tiền lãi ước tính vào số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, tiền lãi này không được vượt quá 10% giá trị bảo hiểm.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội