Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam P2

CHƯƠNG III: ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

Điều 6: Trừ khi có thỏa thuận khác, người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với những mất mát, hư hỏng hay chi phí gây ra bởi:

1 . Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

2. Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự.

3. Hành động xấu, cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm hay người làm công cho họ

4. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm.

5. Xếp hàng quá tải (đối với hàng chở nguyên chuyến) hoặc xếp hàng sai qui cách không đảm bảo an toàn cho hàng hóa khi vận chuyển.

6. Đóng gói sai qui cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.

7. Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

8. Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.

9. Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

10. Hàng hóa bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm.

11. Hàng hóa chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.

CHƯƠNG IV: BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC

TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN

Điều 7: Trừ những trường hợp loại trừ đã qui định tại điều 6 trên đây, trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa bắt đầu có hiệu lực từ khi hàng hóa được bảo hiểm được xếp lên phương tiện chuyên chở tại địa điểm xuất phát ghi trong hợp đồng bảo hiểm để bắt đầu vận chuyển, tiếp tục có hiệu lực trong suốt quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc vào lúc hàng hóa được dỡ khỏi phương tiện chuyên chở tại nơi đến ghi trong hợp đồng bảo hiểm.

Điều 8: Trong quá trình vận chuyển nói trên nếu vì những sự cố nói ở điều 3 mà hàng hóa bắt buộc phải chuyển tải hoặc thay đổi hành trình thì bảo hiểm hàng hóa này vẫn giữ nguyên hiệu lực với điều kiện người được bảo hiểm phải thông báo ngay cho người bảo hiểm biết về việc xảy ra hoặc thay đổi đó và phải trả thêm phí bảo hiểm trong trường hợp cần thiết.

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm hàng hóa: 04.8582.8588 – 0966.831.332

Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội