Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2012

 • Bảo hiểm du lịch phần 7

    Thủ tục trả tiền bảo hiểm du lịch cho người nước nước ngoài du lịch Việt Nam             1/ Khi rủi ro bảo hiểm xẩy ra, người được bảo hiểm du lịch, người […]


 • Bảo hiểm du lịch phần 6

    Trong phần này Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội sẽ trình bày về quyền lợi bảo hiểm du lịch của người nước ngoài du lịch Việt Nam 1/ Trường hợp người mua bảo […]


 • Bảo hiểm du lịch Phần 5

    1/ Hợp đồng bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài du lịch tại Việt Nam + Khi người nước ngoài tham gia bảo hiểm du lịch sẽ được Bảo Hiểm Bảo Việt […]


 • Bảo hiểm du lịch phần 4

  Trong phần này, Bảo Hiểm Bảo Việt Hà Nội sẽ trình bày về quy tắc bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam. 1/ Một số nguyên tắc chung được trích tóm tắt  […]